Sixtuskerk Sexbierum

Datum: 01/06/2018      20:00

Orgelconcert

1. Felix Mendelssohn Bartholdy (1809-1847) Preludium en Fuga in d Op. 37 Nr. 3

2. Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) Andante in F KV 616

3. Johann Christian Kittel (1732-1809) Fantasia in D

4. Otto Dienel (1839-1905) Wer nur den lieben Gott lasst walten Op. 52 Nr. 39

5. Sigfrid Karg-Elert (1877-1933) Prologus Tragicus Op. 86 Nr. 1

6. Sigfrid Karg-Elert (1877-1933) O Durchbrecher aller Bande Op. 65 Nr. 41

7. Josef Rheinberger (1839-1901) Orgelsonate 4 in a op. 98


Martinikerk Franeker

Datum: 20/06/2018      15:00

Marktconcert


Bovenkerk Kampen

Datum: 30/06/2018      16:30

Choral Evensong met Kampen Boys Choir o.l.v. Rintje te Wies


Martinikerk Franeker

Datum: 04/07/2018      15:00

Marktconcert


Der Aa-kerk Groningen

Datum: 07/07/2018      12:00

Orgelconcert


Grote Kerk Leeuwarden

Datum: 14/07/2018      16:00

Orgelconcert

1. Matthias Weckmann (1616-1674) Gelobet seist du, Jesu Christ (4 verzen)

2. Felix Mendelssohn Bartholdy (1809-1847) Preludium en Fuga in d Opus 37 Nr. 3

3. Johan G. Koers (*1953) Jochen Klepper gewidmet (première)

4. Louis Vierne (1870-1937) Claire de lune Opus 53 Nr. 5

5. Marcel Dupré (1886-1971) Deuxième Symphonie Opus 26


Sint Janskerk Zutphen

Datum: 21/07/2018      12:30

Orgelconcert

1. Johann Sebastian Bach (1685-1750) Preludium in a BWV 569

2. Sigfrid Karg-Elert (1877-1933) O Durchbrecher aller Bande Op. 65 Nr. 41

3. Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) Andante in F KV 616

4. Johann Christian Kittel (1732-1809) Fantasia in D

5. Johann Sebastian Bach (1685-1750) Liebster Jesu, wir sind hier BWV 633

6. Georg Friedrich Händel (1685-1759) Allegro – Air – Gigue (uit Suite in d HWV 436)

7. Otto Dienel (1839-1905) Wer nur den lieben Gott lasst walten Op. 52 Nr. 39

8. Felix Mendelssohn Bartholdy (1809-1847) Preludium en Fuga in d Op. 37 Nr. 3


Bovenkerk Kampen

Datum: 26/07/2018      20:00

Orgelconcert

Koororgel:

Johann Sebastian Bach (1685-1750) In dir ist Freude BWV 615; Liebster Jesu, wir sind hier BWV 633

Nicolaus Bruhns (1665-1697) Preludium in e (klein)

Hoofdorgel:

Johann Sebastian Bach (1685-1750) Toccata in F BWV 540/1

Johan G. Koers (*1953) Deuxième Choral

Johann Sebastian Bach (1685-1750) An Wasserflüssen Babylon BWV 653

Petr Eben (1929-2007) Finale (uit Sonntagsmusik)


Magnuskerk Anloo

Datum: 28/07/2018      20:00

Orgelconcert

Schnitger-orgel:

Johann Ulrich Steigleder (1593-1635) “Dass Vatter Unser” auff Toccata Manier

Jan Pieterszoon Sweelinck (1562-1621) Onder een linde groen

Matthias Weckmann (1616-1674) Gelobet seist du, Jesu Christ (4 verzen)

Van Vulpen-orgel:

Johann Sebastian Bach (1685-1750) Concerto in F nach Vivaldi BWV 978

Freytag-orgel:

Georg Friedrich Händel (1685-1759) Allegro, Air en Gigue uit Suite in d HWV 436

Schnitger-orgel:

Franz Tunder (1614-1667) Komm, Heiliger Geist, Herre Gott

Vincent Lübeck (1654-1740) Preludium in d


Martinikerk Franeker

Datum: 04/08/2018      15:00

Marktconcert m.m.v. Janneke de Haan, fluit


Oude Sint-Nicolaaskerk IJsselstein

Datum: 11/08/2018      14:30

Orgelconcert rond het thema “Koraalfantasie”


Grote Kerk Dokkum

Datum: 17/08/2018      20:00

Orgelconcert


Martinikerk Franeker

Datum: 18/08/2018      15:00

Marktconcert


Grote Kerk Leeuwarden

Datum: 22/08/2018      20:00

Presentatie Leeuwarder Orgelboek

Kees van Eersel, Theo Jellema, Jochem Schuurman en Peter van der Zwaag


Martinikerk Franeker

Datum: 01/09/2018      20:00

Orgelconcert i.h.k.v. de Bach-estafette van Leeuwarden-Fryslân 2018


Sint-Joriskerk Amersfoort

Datum: 11/09/2018      20:00

Orgelconcert

1. Johann Christian Kittel (1732-1809) Fantasia in D

2. Felix Mendelssohn-Bartholdy (1809-1847) Variations Sérieuses Op.54 (arr. Reitze Smits)

3. Johann Sebastian Bach (1685-1750) Triosonate in C BWV 529

4. Johan G. Koers (*1953) Jochen Klepper gewidmet

5. Johann Sebastian Bach (1685-1750) An Wasserflüssen Babylon BWV 653

6. Johann Sebastian Bach (1685-1750) Toccata en Fuga in d BWV 538


Grote Kerk Drachten

Datum: 03/10/2018      20:00

Orgelconcert


Martinikerk Franeker

Datum: 06/10/2018      16:00

Orgelconcert (Slotconcert van de serie Orgel Franeker 2018)


Martinikerk Bolsward

Datum: 13/10/2018      20:00

Orgelconcert i.h.k.v. de Bach-estafette van Leeuwarden-Fryslân 2018 i.s.m. Peter van der Zwaag


Maartenskerk Kollum

Datum: 11/11/2018      19:30

Concert met Vocaal Ensemble Vocalibre o.l.v. Egbert Klazenga


Lutherse Kerk Groningen

Datum: 31/12/2018      13:00

Orgelconcert (beide orgels worden bespeeld)